Torrentów: 149684      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

F.E.A.R 2: Project Origin [Multi9 PL]
Kondycja:
Dodane: 12/02/2009
Rozmiar: 11.28 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 159
leecher(ów): 219
Pobrane: 346

Ocena:

F.E.A.R. 2: Project Origin to obserwowana z perspektywy pierwszej osoby gra akcji, stworzona przez programistów z amerykañskiej grupy Monolith Productions. Produkt ten stanowi pe³noprawn± kontynuacjê wydanego w 2005 r. shootera pt. F.E.A.R.: First Encounter Assault Recon.

Akcja gry rozpoczyna siê w dystrykcie Auburn, na pó³ godziny przed koñcem wydarzeñ przedstawionych w poprzedniej ods³onie. Tym razem wcielamy siê nie w postaæ Point Mana, lecz w skórê Michaela Becketa, cz³onka jednostki antyterrorystycznej Delta. Naszym zadaniem jest aresztowanie Genevieve Aristide, kierowniczki znanej korporacji Armacham, zamieszanej w niszczenie dowodów, ¶wiadcz±cych o jej nielegalnych badaniach w dziedzinie bioin¿ynierii. W trakcie akcji dochodzi jednak do znanego z pierwszej czê¶ci gry wybuchu, po którym budzimy siê w szpitalu. Nie jest to jednak wybawienie, a szybko oka¿e siê, ¿e naszym podstawowym zadaniem bêdzie walka o przetrwanie.

Klimat F.E.A.R. 2 odpowiada atmosferze japoñskich horrorów, których czêsto nieod³±cznym elementem jest postaæ ma³ej, tajemniczej dziewczynki o paranormalnych zdolno¶ciach. W Project Origin osob± t± jest Alma Wade, znana z pierwszego F.E.A.R.-a bohaterka, maj±ca ¶cis³y zwi±zek z niewyt³umaczalnymi wydarzeniami wokó³ nas. W stosunku do poprzedniej czê¶ci jej umiejêtno¶ci uleg³y rozwiniêciu - potrafi kontrolowaæ nie tylko ludzkie umys³y, ale tak¿e w bardzo du¿ym stopniu wp³ywaæ na zjawiska fizyczne, zmieniaj±c w ten sposób ukszta³towanie danych lokacji. Alma sta³a siê te¿ bardziej dojrza³a – pojawia siê teraz pod postaci± m³odej kobiety.

Fundamentaln± rolê w ca³ej rozgrywce pe³ni walka, polegaj±ca na wymianie ognia z napotkanymi oponentami. Starcia te tocz± siê zarówno we wnêtrzach rozmaitych budynków jak i na zewn±trz, w scenerii zdewastowanego miasta. Autorzy podkre¶laj± wagê przywi±zywan± do odwzorowania tej ostatniej. Nowo¶ci± w stosunku do poprzedniczki jest równie¿ obecno¶æ robotów bojowych. Mechy mog± byæ wykorzystywane zarówno przez gracza jak i wrogów, co wprowadza now± jako¶æ do rozgrywki.

Project Origin pozwala odbiorcom na du¿± swobodê w kwestii eliminowania przeciwników. Do naszej dyspozycji oddano m.in. opcjê zwalniania akcji (bullet time), a tak¿e zagwarantowano wysoki stopieñ interakcji z otoczeniem (mo¿liwo¶æ niszczenia lamp, telewizorów, przesuwania przedmiotów, np. mebli o du¿ych gabarytach, s³u¿±cych nastêpnie jako os³ony). Warto zwróciæ te¿ uwagê na szeroki zakres typów broni, sk³adaj±cy siê – oprócz najpopularniejszych broni z jedynki - chocia¿by z kilku futurystycznych karabinów (m.in. pulsacyjnego) czy miotacza p³omieni.

Tytu³ grupy Monolith Productions bazuje na zmodyfikowanej wersji autorskiego silnika Lithtech Jupiter Ex, docenionego przez bran¿owych specjalistów po tym, jak efektownie zastosowano go w First Encounter Assault Recon oraz Condemned: Criminal Origins. Korzystaj±c ze swego narzêdzia twórcy F.E.A.R. 2 skupili siê na wyeksponowaniu czêstych rozmyæ obrazu oraz buduj±cej napiêcie grze ¶wiate³. Elastyczno¶æ engine’u przyda³a siê równie¿ w projektowaniu nowego trybu multiplayer, pozwalaj±cego odbiorcom na oderwanie siê od mrocznej kampanii single i zag³êbienie w zabawie sieciowej.


F.E.A.R. 2: Project Origin

General Features

   * Strategic environmental combat opportunities available to both you
     and your enemies
   * Slow time using your characterÆs enhanced reflexes
   * In your face close-quarter action in a variety of indoor and
     outdoor environments
   * Battle all-new enemies that employ advanced combat tactics
   * Test your nerves and face your FEARS as you battle new characters
     and unravel a terrifying mystery
   * Utilize the world interaction enhancements to create instant
     cover or remove obstacles
   * Play with and against friends in multiplayer competition
   * Enhanced graphics engine takes action horror to new heights through
     enhanced visuals and effects
   * Enemies behave realistically and use the environment against you
     through vastly enhanced enemy Artificial Intelligence
   * Maintains the authenticity of the Alma storyline and players will
     know this is the only place to continue the saga

Minimum system requirements:

   * CPU: P4 2.8GHz (3.2GHz Vista)/Athlon 64 3000+ (3200+ Vista)
   * GPU: Fully DX9-compliant graphics card with 256MB (SM 2.0b).
      NVidia 6800 or ATI X700.
   * Memory: 1GB (1.5GB Vista)
   * HDD: 12GB
   * OS: Windows XP SP2/Vista SP1
   * DirectX: 9.0c
   * Sound: DX9.0c compliant
   * Optical drive: DVD (boxed only)
   * Internet: Broadband

Recommended system requirements:

   * CPU: Core 2 Duo 2.2GHz processor family/Athlon 64 X2 4400+ (required
 for MP host)
   * GPU: Fully DX9-compliant graphics card with 512MB (SM 3.0). NVidia 8600
 GTS or ATI HD 2900 XT.
   * Memory: 1.5GB
   * HDD: 12GB
   * OS: Windows XP SP3/Vista SP1
   * DirectX: 9.0c
   * Sound: DX9.0c compliant
   * Optical drive: DVD (boxed only)
   * Internet: Broadband (768kbit/sec upstream required to host 16 players)

How to enable blood and gore in F.E.A.R. 2 : Project Origin

Some versions (German?) of FEAR 2 : Project Origin seem to have blood and gore turned off by default (there is no blood visible when you shoot soldiers or you cannot blow them to pieces :( ) and the option to turn it back on seem to be missing from the game menu. There is a simple workaround for this using a settings file from the FEAR 2 Demo.

1. Download the FEAR 2 Demo
2. Browse to installation directory and locate the file LayerA.Arch01. Copy this file.
3. Install FEAR 2 full version. Replace the LayerA.Arch01 in full version installation directory with the file from demo you copied in step 2.
4. Launch the game. There should now be an option to turn off/on gore from the in game menu.

General tips to minimize crash to desktop (CTD) errors, how to increase performance and best driver versions to use

Best video card drivers to use û NVIDIA GPUs

Finding the best video card driver for a game usually involves testing with various available beta and final driver versions. But in this case, NVIDIA video card users have a clear choice. NVIDIA have released ForceWare 182.05 Beta drivers which are the recommended version for F.E.A.R. 2: Project Origin. These drivers supposedly give a 10% performance increase over current ForceWare 181.22 drivers (according to release notes). Additionally, ForceWare 182.05 installs the NVIDIA PhysX System Software 9.09.0203 û this will ensure you have the most stable & current PhysX engine for crash free Physics processing.

Best video card drivers to use û ATI GPUs

ATI on the other hand have not released any new driver updates targeted at F.E.A.R. 2 : Project Origin. The most recent ATI driver available as of this moment is Catalyst 9.1. Although I donÆt think there are any FEAR 2 specific enhancements present in Catalyst 9.1, upgrading to this version is highly recommended if you are an ATI GPU owner.

How to manually change game language by editing system registry

Sometimes, you may run into problems with in game audio and text language. For example the game may play Russian audio while you need to game to run with English audio. There is no in game option to change the language so use the steps below to manually change it by editing the system registry.

1. Open a new text file in Notepad, paste the following into the new text file:

   Windows Registry Editor Version 5.00
   [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMonolith ProductionsFEAR21.00.0000]
   \"Language\"=\"LANG\"

To set a language of your choice, replace ôLANGö with any of the following codes:

   cs - Czech
   de - German
   en - English
   es - Spanish
   fr - French
   hu - Hungarian
   it - Italian
   ja - Japanese
   pl - Polish
   ru - Russian

For example, if you want the game to run in English, your text file should contain the following:

   Windows Registry Editor Version 5.00
   [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMonolith ProductionsFEAR21.00.0000]
   \"Language\"=\"en\"

2. Now save the text file with the .reg extension (Choose Fileù> Save As û> Select æAll FilesÆ from ôSave as TypeÆ and save with the name filename.reg

3. Now locate the .reg file you jus saved, right click it and select æMergeÆ. Press ok to the dialog box that pops up. Run the game. Note that if your game does not contain the desired language (if itÆs not a Multilanguage version), audio stream will default to English.
Podobne torrenty
[Gry PC] F.E.A.R 2 Project Origin [ENG]
[Gry PC] F.E.A.R. 2: Project Origin (2009) [ENG RUS]
[Komiksy] Wolverine Origin 1-6 [PL] [CBR]
[Muzyka] Evanescence - Origin [+Art]
[Muzyka] Anasazi - Origin(s) (2008) [mp3@192]
[Gry PC] Dracula: Origin [ENG] [RELOADED]
[Gry PC] Dracula.Origin-RELOADED
[Gry PC] Need For Speed Rivals (NO ORIGIN) [Crack fix]
[Gry PC] Need for Speed Rivals-Black Box [Origin Fix][R@KU]
[Gry PC] Syndicate *2012* [ENG/RUS] [Origin-Rip] [DVD9] [iso]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.thepiratebay.org/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane12/02/2009 09:02:27
Ostatnie Uaktualnienie21/08/2012 10:21:08
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe