Torrentów: 149116      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

ks M Maliñski - Boga humory na amory [PL]
Kondycja:
Dodane: 29/07/2010
Rozmiar: 205.00 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 2
Pobrane: 7

Ocena: N/A

Bardzo fajne rekolekcje dla zakochanych i tych co byli i bêd± zakochani  

Prowadzone z wielk± mi³o¶ci± do 'm³odych ma³poludów', z ogromnym wyczuciem (mo¿na znale¼æ wiele odp na trudne pytania), z humorem (miejscami trzeba policzki gry¼æ a przede wszystkim - z m±dro¶ci± przez du¿e 'M'.

„Boga humory na amory”

Czyli jak teologowie przygotowuj± siê do ma³¿eñstwa

„Malina” - Ks. Miros³aw Maliñski
Fot. Marian Tomasz Kowalski

W dniach 12-14 marca odbywa³y siê rekolekcje dla studentów wydzia³u teologicznego Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu. Prowadzi³ je Ks. Miros³aw Maliñski, duszpasterz akademicki z wroc³awskiej „Maciejówki”. Ju¿ sam temat brzmia³ bardzo obiecuj±co: „Boga humory na amory”, ale sama tre¶æ i sposób przekazu przeros³y oczekiwania. Ks. Mirek – zwany przez studentów po prostu Malina – mówi³ o ma³¿eñstwie. O przygotowaniu do sakramentu – czysto¶ci, wspó³¿yciu, wspólnym zamieszkaniu, poprzez oczekiwania mê¿czyzn i kobiet wobec siebie nawzajem i wreszcie o ojcostwie, macierzyñstwie i wychowaniu dzieci. Gdyby pos³ucha³y go najbardziej postêpowe feministki z pewno¶ci± bardzo by siê oburzy³y. Ale zacznijmy od pocz±tku.

1. Meandry kociej ³apy

Mówi±c o czysto¶ci i wspó³¿yciu przed ¶lubem Malina zacz±³ od Jana Paw³a II i od stwierdzenia, ¿e nie tylko cz³owiek kszta³tuje swoje czyny ale i czyny kszta³tuj± samego cz³owieka. Dlatego dla przysz³o¶ci i szczê¶cia ma³¿eñskiego bardzo wa¿ny jest moment inicjacji seksualnej. Od tego jak zostanie prze¿yty pierwszy raz zale¿y w du¿ej mierze przysz³e po¿ycie ma³¿eñskie. Moment inicjacji powinien byæ momentem wspania³ym, pe³nym pokoju, szczê¶cia i poczucia bezpieczeñstwa. Wiêcej, dla kobiety wa¿ne jest, by ten moment zosta³ poprzedzony przez wyra¼ne, publiczne TAK mê¿czyzny, po³±czone z zapewnieniem, ¿e chce byæ z ni± do koñca swojego ¿ycia. Brak tych elementów, jakikolwiek posmak zagro¿enia, po¶piechu, niepewno¶ci, obawa, ¿e kto¶ mo¿e wej¶æ, zapukaæ, ¿e mo¿e pojawiæ siê dziecko mo¿e odbiæ siê piêtnem na przysz³ym po¿yciu. „Tymczasem akt seksualny jest jedynym aktem ludzkim, z którego rodzi siê ¿ycie, w którym powstaje co¶ zupe³nie nowego!”. Musi pozostaæ czym¶ piêknym i wyj±tkowym. Pewno¶æ tego daje sakrament ma³¿eñstwa i dobrze przygotowana i prze¿yta noc po¶lubna.
Istnieje co¶ takiego jak pamiêæ seksualna i prawo pierwszych skojarzeñ. Okoliczno¶ci i bod¼ce, które towarzysz± pierwszemu wspó³¿yciu, bêd± powraca³y w czasie nastêpnych lat. I mo¿e siê zdarzyæ, ¿e w noc po¶lubn±, ¿ona – Ania bêdzie krzyczeæ do swojego mê¿a – Piotrka: Wojtusiu! A mê¿czyzna nie znajdzie satysfakcji we wspó³¿yciu, je¿eli zabraknie mu alkoholu, bo jego pierwszy raz by³ po pijanemu, a kobieta mo¿e nie chcieæ „wspó³¿yæ z gorzelni±”.
Dlatego wa¿n± rzecz± dla przysz³ego szczê¶cia jest troska o czysto¶æ przed ¶lubem. Malina zwróci³ uwagê, ¿e jest to rola kobiety – dziewczyny, bo to ona „wychowuje seksualnie mê¿czyznê”. Czysto¶æ wychowuje do czu³o¶ci, „do tysi±ca mu¶niêæ, dotyków, poca³unków”, które staj± siê bogactwem relacji mê¿czyzny z kobiet±, to one bêd± im towarzyszyæ przez ca³y czas ma³¿eñstwa, zw³aszcza wtedy, gdy wspó³¿ycie bêdzie niemo¿liwe – one pozostaj± znakami mi³o¶ci i blisko¶ci. To wychowanie zaczyna siê ju¿ na pierwszej randce. Gdy dziewczyna przyjdzie ubrana, a raczej rozebrana, to od razu „sprzedaje” wszystkie swoje tajemnice, tymczasem przychodz±c w „golfie” staje siê kim¶, kogo trzeba zdobyæ, w kim drzemi± niezmierzone pok³ady tajemnic do odkrywania. „Mê¿czyzna jest zdobywc± i odkrywc±”, je¿eli po pierwszej randce nie ma ju¿ nic do odkrycia w kobiecie, to wróci do domu i „na ¶cianie zaznaczy kolejne zwyciêstwo”. Relacja bez przysz³o¶ci. To dlatego Rebaka, gdy zobaczy³a Izaaka a ten jej siê spodoba³ – zakry³a twarz. Bo im wiêcej do odkrycia, im d³u¿szy czas odkrywania tym silniejszy buduje siê zwi±zek.

2. Dzieci, ojciec, matka w sumie niez³a gratka

Rol± matki jest wskazaæ dziecku ojca. Zwi±zek matki z dzieckiem jest oczywisty i wrêcz „organiczny”, natomiast ojciec jest dla noworodka kim¶ obcym. To matka musi go przedstawiæ – wskazaæ dziecku: „Ten, kogo kocham najbardziej jest twoim ojcem”, niestety zdarza siê czasami, ¿e dziecko bardziej kocha swojego dziadka … Mo¿e byæ to win± niew³a¶ciwych, niedojrza³ych znaków wysy³anych przez matkê. Odpowied¼ ojca musi byæ równie wyrazista i oczywista: „Jestem twoim ojcem, bo osob±, któr± kocham najbardziej na ¶wiecie jest twoja matka”. Matka kreuje ojca, on sam nie jest w stanie tego dokonaæ. Ale je¿eli kobieta wyznaczy mê¿czy¼nie rolê „utylizatora odpadków z dnia wczorajszego w kuchni przy lodówce” nie bêdzie on nigdy ich prawdziwym ojcem, tj. nie bêdzie w stanie pe³niæ roli ojca wobec swoich dzieci. Dopóki ojciec nie dostanie na obiad najwiêkszego schabowego i nie usi±dzie na *censored*nym miejscu przy stole nie bêdzie w stanie dobrze pe³niæ swojej roli.
Rol± ojca jest natomiast wyprowadziæ dziecko od matki do ¶wiata – usamodzielniæ je. To ojciec wyprowadza dziecko z zacisza i bezpieczeñstwa matczynych pieleszy, od ciep³a i gor±cego kakao na ¶wiat pe³en wiatru i niebezpieczeñstw, ¶wiat, który mo¿e raniæ ale z drugiej strony jest fascynuj±cy i poci±gaj±cy.
W przesz³o¶ci ojciec budowa³ swój autorytet na swojej sile, do¶wiadczeniu i sprawno¶ci. Dzi¶ sam musi odnale¼æ co¶, co zast±pi przys³owiowego mamuta. Czym¶ najbardziej naturalnym jest nauczanie swojego dziecka. „To wstyd, ¿e to pani Ola nauczy³a moje dziecko czytaæ, pisaæ i liczyæ, a nie ja, jego ojciec!” Autorytet ojca buduje siê wtedy, gdy dziecko dziêki niemu poznaje ¶wiat: mój tata wie wszystko! Ojciec musi nauczyæ swoje dziecko tysiêcy rzeczy, by zbudowaæ swój autorytet. Ale to wymaga czasu.
W ca³ym procesie wychowania dziecka rodzice musz± mieæ wspólny plan. Nie jest planem w³±czony telewizor i niekontrolowany dostêp do Internetu. Ta spójno¶æ wychowania musi byæ tak¿e widoczna na linii rodzice – szko³a. Podkopywanie autorytetu i przekazywanie sprzecznych systemów warto¶ci i sprzecznych informacji powoduje w dziecku rozdwojenie, zmusza go do pojmowania decyzji i dokonywania wyborów, na które nie jest gotowe – ani fizycznie ani psychicznie.

***

Malina przypomnia³, ¿e wiêkszo¶æ osi±gniêæ pedagogiki XX wieku mo¿emy odnale¼æ w jednym dialogu Maryi z dwunastoletnim Jezusem.
Synu mój – jeste¶ moim dzieckiem, dlatego zwracam siê do Ciebie. Dlaczego to uczyni³e¶ – wyt³umacz swoje postêpowanie. Nie ma tu miejsca na krzyk, pretensje, agresje.
Oto Ojciec Twój i ja szukali¶my Ciebie – Maryja jest Matk±, ale wskazuje na Ojca, który zajmuje pierwsze miejsce, nawet wtedy, gdy milczy! To ona, matka buduje autorytet ojca.
Nie zrozumieli tego, co im powiedzia³ – ale mi³o¶æ nie polega na zrozumieniu. Niezrozumienie mo¿e pojawiæ siê zawsze, nawet w najlepszej rodzinie. Ale brak zrozumienia nie jest problemem, problemem jest brak mi³o¶ci.
Podobne torrenty
[DivX - XviD] Amory do dzie³a - Carry On Loving *1970* [DVDRip.XviD] [Lektor PL]
[E-Booki + Audio] Leszek Ko³akowski - Je¶li Boga nie ma [PL] [.pdf]
[E-Booki + Audio] Lewis Perdue - Córka Boga [PL]
[E-Booki + Audio] James Rollins - Oko Boga [pdf] [JoannaC] [PL]
[E-Booki + Audio] Sobota Jacek - G³os Boga
[E-Booki + Audio] W imieniu Boga? - Yallop David [PL]
[DVD-R] U.Pana.Boga.W.Ogrodku.2007.PL.PAL.DVD-R
[TV + Seriale] U Pana Boga w Ogródku S01E06 [XviD] [PL]
[Muzyka] Tomato - Oczy Boga siê u¶miechaj± *2008*[Ogg@VBR]
[DivX - XviD] Ba'al: Kl±twa boga - Ba'al *2008* [DVDRip.XviD] [Lektor PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.openbittorrent.com/announce
Kategoria:Książki - Komiksy » E-Booki + Audio
Dodane29/07/2010 11:07:46
Ostatnie Uaktualnienie11/03/2013 07:04:50
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe