Torrentów: 147536      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Ojciec Chrzestny
Kondycja:
Dodane: 03/04/2010
Rozmiar: 11.13 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 0
Pobrane: ---

Ocena: N/A

Ojciec Chrzestny I

EA Games ( producent )
Electronic Arts Inc. ( wydawca )
Electronic Arts Polska ( dystrybutor PL )
gry akcji
21 marca 2006 ( ¶wiatowa data premiery )
24 marca 2006 ( data wydania w Polsce )
21 marca 2006 ( data premiery w USA )

tryb gry: single player no¶nik: 1 DVD
wymagania wiekowe: 18+

Screeny:
http://www.gry-online.pl/S026.asp?ID=3356

wymagania sprzêtowe: Pentium 4 1.4 GHz, 256MB RAM, karta grafiki 64MB (GeForce 3 lub lepsza), 5 GB HDD, Windows 2000/XP

The Godfather to gra akcji, która nawi±zuje do s³ynnej ksi±¿ki Maria Puzo, a tak¿e filmu, wyre¿yserowanego w 1972 roku przez Francisa Forda Coppolê. Jako najni¿szy w hierarchii ¿o³nierz rodziny Don Corleone, bêdziesz wykonywa³ specjalne zadania zlecane przez swoich zwierzchników i powoli pi±³ siê na szczyt.

Czas zakoñczyæ karierê przeciêtnego z³odziejaszka i zaj±æ siê powa¿niejszymi sprawami. Najs³ynniejsza rodzina mafijna w Stanach Zjednoczonych z otwartymi ramionami przyjmuje Ciê w swoje szeregi i pozwala na wykonywanie o wiele bardziej niebezpiecznej, ale te¿ lepiej p³atnej roboty. Je¶li siê wyka¿esz, wkrótce awansujesz w przestêpczej hierarchii i zyskasz nale¿yty respekt. Rozegraj dobrze wszystkie karty a kto wie, mo¿e zostaniesz nastêpnym Donem?

The Godfather to gra akcji, która nawi±zuje do s³ynnej ksi±¿ki Maria Puzo, a tak¿e filmu, wyre¿yserowanego w 1972 roku przez Francisa Forda Coppolê. Jako najni¿szy w hierarchii ¿o³nierz rodziny Don Corleone, bêdziesz wykonywa³ specjalne zadania zlecane przez swoich zwierzchników i powoli pi±³ siê na szczyt. Strzelaniny, napady na bank, po¶cigi – to wszystko widzia³e¶ ju¿ wcze¶niej, zarówno w popularnej serii Grand Theft Auto, jak i Mafia: The City of the Lost Heaven. Ale nigdy dot±d, otoczka towarzysz±ca fabule i w³a¶ciwym zmaganiom nie by³a tak elitarna.

Akcja gry rozgrywa siê w Nowym Jorku na prze³omie lat czterdziestych i piêædziesi±tych ubieg³ego stulecia. Dziêki nieliniowemu charakterowi rozgrywki, bêdziesz móg³ wykonaæ wed³ug w³asnego uznania szereg misji ¿ywcem wyjêtych z filmu, a tak¿e ca³kowicie nowych. Wszystkie g³ówne postacie wystêpuj±ce w grze, maj± swoich wizualnych odpowiedników w obrazie Coppoli. Aby jeszcze lepiej zadbaæ o specyficzny klimat tej produkcji, autorzy The Godfather nak³onili do nagrania dialogów aktorów graj±cych w filmie (m.in. Marlon Brando, James Caan, czy Robert Duvall).

Gracz mo¿e zdobywaæ respekt w¶ród swoich zwierzchników na trzy sposoby: brutalnymi metodami, dyplomacj± oraz wyj±tkowym po³±czeniem obu powy¿szych. Podejmowane przez niego dzia³ania bêd± mia³y olbrzymie znaczenie podczas próby zaw³adniêcia Nowym Jorkiem. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e oprócz rodziny Corleone, w mie¶cie egzystuj± tak¿e inni pretendenci do przestêpczego tronu: Tattagalia, Cuneo, Sollozzo, Brazini i Stracci.

Gra posiada nowoczesn±, trójwymiarow± oprawê wizualn±, muzykê nawi±zuj±c± klimatem do filmu, oraz scenariusz przygotowany przez Marka Winegardnera, autora powie¶ci „Godfather Returns”.Ojciec Chrzestny II

EA Games ( producent )
Electronic Arts Inc. ( wydawca )
Electronic Arts Polska ( dystrybutor PL )
gry akcji ( TPP )
07 kwietnia 2009 ( ¶wiatowa data premiery )
10 kwietnia 2009 ( data wydania w Polsce )
07 kwietnia 2009 ( data premiery w USA )

tryb gry: single / multiplayer no¶nik: 1 DVD
tryb multiplayer: LAN / Internet
wymagania wiekowe: 18+

Screeny:
http://www.gry-online.pl/S026.asp?ID=7149

wymagania sprzêtowe: Core 2 Duo 2.8 GHz, 2 GB RAM, karta grafiki 256 MB (GeForce 7600 lub lepsza), 9 GB HDD, Windows XP SP2/Vista

Druga czê¶æ gry akcji, powsta³ej na kanwie ksi±¿ki Mario Puzo i filmu Francisa Forda Coppoli. Tym razem przenosimy siê w lata sze¶ædziesi±te XX wieku, aby wst±piæ do zorganizowanej grupy przestêpczej w USA.

The Godfather II to druga ods³ona gry akcji opartej na kanwie kultowej powie¶ci Mario Puzo Ojciec chrzestny oraz opatrzonej tym samym tytu³em trylogii filmowej w re¿yserii Francisa Forda Coppoli. Za stworzeniem produktu stoi kalifornijskie studio EA Redwood Shores, za¶ sama gra wykorzystuje w pe³ni licencjê wytwórni Paramount Pictures, dziêki czemu mo¿emy podziwiaæ w niej wirtualne wizerunki takich aktorów, jak Marlon Brando, Al Pacino czy Robert Duvall.

Fabu³a po raz kolejny pozwala przenie¶æ siê do ogarniêtego przestêpczymi porachunkami Nowego Jorku, w którym na co dzieñ walcz± ze sob± wrogie, mafijne rodziny. Mo¿emy równie¿ przej±æ zwiedziæ Hawanê i przej±æ kontrolê nad Miami. Gracz, dzia³aj±c na us³ugach jednej z nich, musi stawiæ czo³a zleconym mu przez prze³o¿onych misjom i udowodniæ, ¿e w imiê obowi±zków nie cofnie siê przed ¿adnym czynem.

Rozgrywka w The Godfather II pod wzglêdem stylu i oferowanej swobody przypomina seriê Grand Theft Auto, z t± ró¿nic±, ¿e autorzy Ojca chrzestnego wzbogacili swój produkt o elementy strategiczne, pozwalaj±ce na zarz±dzanie dzielnicami, które znajduj± siê pod wp³ywem lokalnej mafii. W trybie Don's View widok kamery zmienia siê z TPP na rzut z góry, z mo¿liwo¶ci± przybli¿ania i oddalania obrazu. W stosunku do pierwszej czê¶ci Godfathera programi¶ci dopracowali tak¿e oprawê audiowizualn± gry, serwuj±c klientom od¶wie¿ony silnik graficzny oraz nowe aran¿acje utworów charakterystycznych dla filmowej trylogii.

Podobne torrenty
[Gry Konsole] Ojciec Chrzestny [PL] [PAL]
[Gry Konsole] Ojciec Chrzestny II [PL]
[Gry Konsole] The Godfather - Ojciec Chrzestny [PL] [. iso]
[Gry Konsole] The Godfather (Ojciec Chrzestny)
[E-Booki + Audio] Ojciec Chrzestny - The Godfather - Poradnik [PL]
[Gry PC] Ojciec chrzestny *2006* [ENG] [REPACK GTX BOX Team] [.iso]
[DivX - XviD] Ojciec Chrzestny 3 - The Godfather III [1990] [BRrip.Xvid]
[DVD-R] Ojciec chrzestny - The Godfather *1972* [PAL] [DVD9] [Lektor PL]
[Gry PC] Ojciec chrzestny II *2009* [PL][POLISH REPACK GTX BOX Team] [iso]
[DivX - XviD] Ojciec chrzestny - The Godfather I [1972] [BRrip.Xvid]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://bt.rutor.org:2710/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane03/04/2010 08:04:06
Ostatnie Uaktualnienie08/09/2013 14:12:16
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe