Torrentów: 147516      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Nitrous Oxide - Dreamcatcher
Kondycja:
Dodane: 08/04/2010
Rozmiar: 150.81 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 0
Pobrane: 463

Ocena: N/A


ARTiST....: Nitrous Oxide
ALBUM.....: Dreamcatcher
BiTRATE...: 320 kbps avg
SOURCE....: WEB
LABEL.....: Anjunabeats
GENRE.....: Trance
RiP DATE..: 2010-04-04
ENCODER...: LAME 3.92


TRACKLiST

1. Alderaan (Original Mix) 3:16
2. North Pole (Album Edit) 4:57
3. Mirrors Edge (Original Mix) 6:16
4. Follow You feat. Aneym (Original Mix) 5:01
5. Muriwai (Original Mix) 4:20
6. Blurry Motion (Original Mix) 5:48
7. Downforce (Original Mix) 5:43
8. Come Into My World Feat Sean Ryan (Original Mix) 5:17
9. Dreamcatcher (Original Mix) 5:35
10. Far Away Feat Aneym (Original Mix) 3:55
11. Endorphine (Original Mix) 4:56
12. Supra (Original Mix) 4:43
13. Amnesia (Chill Out Mix) 5:54


total: 65:41 min
157.87 megs


Jednym z pierwszych producentów pochodz±cych z Polski, któremu uda³o siê wybiæ na ¶wiatowej scenie trance jest z pewno¶ci± Nitrous Oxide. Krzysztof zadebiutowa³ w Anjunabeats w 2006 roku, kiedy to na kompilacji Anjunabeats Vol. 4 pojawi³ siê jego pierwszy kawa³ek z tego labelu – North Pole. Nie trzeba by³o d³ugo czekaæ, zanim jego kariera nie nabra³a pe³nego tempa. Mieli¶my to okazjê zaobserwowaæ poprzez liczne i lubiane kolejne single (Amnesia, Morning Light, Slide czy chocia¿by Aurora) jak i remixy (Untitled Audio, Reborn). Pojawienie siê solowego albumu N2O by³o wiêc tylko kwesti± czasu. I tym sposobem dochodzimy do sedna sprawy – Dreamcatchera. Trzeba przyznaæ, i¿ oczekiwania co do tej p³ytki by³y i s± ogromne – po tak wielu ¶wietnych singlach ten album po prostu nie mo¿e zawie¶æ. Zobaczmy zatem co prezentuje sob± Dreamcatcher.

Na album sk³ada siê 13 kawa³ków. Pierwszym jest Alderaan, stara produkcja N2O przerobiona do spokojniejszej, chilloutowej wersji. ¦wietna, atmosferyczna kompozycja, przepe³niona koj±cymi d¼wiêkami pianina powoli wprowadzaj±ca s³uchacza w klimat albumu. Krzysztof nie pozwala nam jednak ‘odjechaæ’, gdy¿ ju¿ po chwili powraca z mocniejszym uderzeniem North Pole – jego hitem z 2006 roku, tym razem jednak w zupe³nie nowej aran¿acji. Produkcja ta jest swoistym mostem ³±cz±cym stare wydawnictwa N2O z nowymi. Z jednej strony s³yszymy tu piêkn±, niezapomnian± melodiê znan± nam z pierwszej wersji, z drugiej strony ca³a reszta, trochê bardziej stonowana i wolniejsza powoduje i¿ North Pole brzmi dojrzalej. Bardzo mi³ym akcentem jest fakt, i¿ Dreamcatcher nie jest p³yt± zmixowan± jak to ma miejsce przy wiêkszo¶ci innych albumów trance. Jest to szczególnie zauwa¿alne podczas s³uchania trzeciej produkcji z p³yty – Mirrors Edge rozpoczynaj±cej siê od spokojnego intro, z którego ju¿ po chwili wy³ania siê soczysty bassline – tak typowy dla N2O, a sam kawa³ek zamienia siê w istn± ‘bombê’ z g³êbokim, melodycznym breakdownem oraz potê¿nym, energetycznym dropem. ‘Klubowy niszczyciel’ gwarantowany.

Fani vocal-trance s³uchaj±cy Dreamcatchera równie¿ nie powinni byæ zawiedzeni – produkcja oznaczona numerkiem 4 zawieraj±ca tekst ¶piewany przez nasz± rodaczkê – Annê Mielniczuk znan± tak¿e jako Aneym. O sile “Follow You” stanowi g³ównie piêkny refren, który z pewno¶ci± zostanie Wam na d³ugo w pamiêci. Utwór nie pasuje jednak do stylu Nitrousa Oxide jaki dotychczas znamy – dla niektórych mo¿e byæ wiêc lekko szokuj±cy.

Trzeba przyznaæ, i¿ Krzysztof zawsze mia³ g³owê do ciekawych, wkrêcaj±cych i g³êbokich melodii. Nie inaczej jest i tym razem. Przepiêkny melodyczny Murwai wprowadza nas w stan ukojenia po szybszym pocz±tku albumu. Na szczególn± uwagê zas³uguje tu pianino znajduj±ce siê w drugiej czê¶ci kawa³ka, a¿ szkoda, ¿e produkcja trwa tylko 4 minuty. Kolejne dwie produkcje – Blurry Motion (w którym oprócz ciekawej pokrêconej melodi znajdziemy tak¿e pociêty wokal Aneym) oraz Downforce – utrzymane w typowym dla N2O upliftingowym klimacie, który spokojnie zadowoli starszych fanów Krzysztofa znów podkrêcaj± tempo p³yty tak aby ju¿ po chwili przej¶æ do Come Into My World kolejnego przedstawiciela Vocal-Trance na Dreamcatcherze. Tym razem jednak zamiast Aneym mamy okazjê us³yszeæ g³os Sean’a Rayana. Niestety w tym przypadku trzeba przyznaæ, ¿e wersja instrumentalna tej produkcji sprawdzi³aby siê du¿o lepiej, gdy¿ pod wzglêdem melodycznym nie mo¿na nic Come Into My World zarzuciæ – jest wrêcz genialne. Wokal jednak psuje ca³y efekt (brzmi troszkê zbyt popowo oraz nie pasuje za bardzo do melodii), mamy wiêc nadziejê, i¿ w niedalekiej przysz³o¶ci zostanie wydana tu tak¿e wersja Dub.

Tu¿ po Come Into My World przychodzi kolej na tytu³owy Dreamcatcher – genialn± produkcjê, ju¿ teraz wa³kowan± przez Above & Beyond w wersji Extended w ich setach. Przy tym kawa³ku nie sposób ustaæ spokojnie na parkiecie – noga sama rwie sie do ruchu, a g³ówna melodia wchodz±ca na breakdownie pozwala nam choæ na chwilê oderwaæ siê od rzeczywisto¶ci, by ju¿ za chwilê wraz typowym dla N2O pokrêconym basslinem z powrotem nas do niej ¶ci±gn±æ. Trzecim i ostatnim kawa³kiem z wokalnym na albumie jest “Far Away” – wydane tydzieñ temu jako pierwszy singiel promuj±cy p³ytê. Produkcja ta jest szczególna. S³owa do tej piosenki zrodzi³y siê bowiem ze wspó³pracy Aneym z Justine Suiss± – znan± wszystkim z projektu OceanLab. Efekty widaæ ju¿ na pierwszy rzut oka, ciekawy, wrêcz poetycki tekst ¶piewany przez Aniê w po³±czeniu z lekk± melodi± tworzy prawdziwy hit, obok którego ma³o kto bêdzie móg³ przej¶æ objêtnie (dodatkowo warto wspomnieæ, i¿ na singlu znajdziemy Club Mix – mocniejsz± wersjê tego kawa³ka, pasuj±c± w sam raz na klubowe parkiety).

Koñcówka albumu to istne szaleñstwo. Genialny, upliftingowy Endorphine swoj± melodi± przywodzi na my¶l starsze produkcje Krzysztofa wydane wcze¶niej w Anjunabeats, a pokrêcona Supra posiada niesamowicie pociêty wokal oraz soczysty i solidny bassline od których nie sposób siê uwolniæ – fani Magenty bêd± w siódmym niebie. Te dwa kawa³ki, oprócz Dreamcatchera zas³uguj± z pewno¶ci± na miano najlepszych produkcji z p³yty. Przy Suprze po prostu siê p³ynie, a 4,5 minuty mijaj± niczym chwila – miejmy nadziejê, i¿ kawa³ek ten zostanie wydany tak¿e w d³u¿szej, klubowej wersji.

Ostatni± produkcj± zamykaj±c± album jest znana wszystkim fanom Nitrousa Oxide – Amnesia. Krzysztof przerobi³ j± jednak na potrzeby albumu do wersji chilloutowej. Produkcja ta niczym wisienka na torcie uwieñcza ca³o¶æ w piêkny sposób bêd±c idealnym outrem. Znana wszystkim z Origina³u majestatyczna melodia przeplatana d¼wiêkami pianina wije siê spokojnie w tle wyciszaj±c nas po solidnej dawce energii jak± na³adowa³ nas ca³y album.

Dreamcatcher to bardzo dobra p³ytka w ¶wietny sposób podsumowuj±ca dotychczasowe osi±gniêcia muzyczne Nitrousa Oxide oraz znakomicie wyznaczaj±ca przysz³o¶æ jego kariery. Czas p³ynie przy tym albumie zaskakuj±co szybko, a ró¿norodno¶æ zaserwowanych produkcji sprawia, i¿ niemal ka¿dy fan gatunku znajdzie tu co¶ dla siebie (od chilloutowych melodii, przez vocal i uplifting-trance a¿ do tech-bomb). Jedynym s³abym punktem p³yty naszym zdaniem jest tu produkcja Come Into My World, która niestety brzmia³by du¿o lepiej bez wokalu. Mo¿na by równie¿ przyczepiæ siê, i¿ na albumie zabrak³o tak wyczekiwanych produkcji jak (wci±¿ niewydany) – Carbon czy chocia¿by stworzony we wspó³pracy z innym polskim producentem, P.A.F.F.em – Yeah Bunny Zion Check, na które oczekuj± ca³e rzesze fanów. Pomimo tych drobnych braków ca³o¶æ wypada na tyle solidnie, i¿ debiut N2O mo¿na uznaæ za udany, a same wra¿enia jakie pozostaj± po ods³uchu Dreamcatchera s± bardzo pozytywne. Z czystym sercem mo¿emy wiêc poleciæ t± pozycjê zarówno zagorza³ym fanom Nitrousa Oxide jak i tym, którzy dopiero rozpoczynaj± swoj± przygodê z trance.
Podobne torrenty
[Muzyka] Ian Gillan - Dreamcatcher (1998) [mp3@320]
[Muzyka] Last Autumn's Dream - Dreamcatcher (2009) [mp3@192]
[RMVB] £owca Snów - Dreamcatcher *2003* [DVDRip] [RMVB] [Lektor PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria: » Muzyka
Dodane08/04/2010 08:04:48
Ostatnie Uaktualnienie08/09/2013 14:00:00
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe