Torrentów: 146978      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Inwestor jednosesyjny - Bernstein Jake [PL]
Kondycja:
Dodane: 21/11/2008
Rozmiar: 27.03 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 0
leecher(ów): 0
Pobrane: 1074

Ocena: N/A

Inwestor jednosesyjny
Day trading: systemy inwestycyjne, strategie, wska¼niki i metody analityczne
Jake Bernstein

W ksi±¿ce wyczerpuj±co omówiono wiele metod i systemów gry, które pozwalaj± osi±gn±æ maksymalne korzy¶ci z inwestowania w obrêbie jednej sesji. Jak wykazano, na coraz bardziej zmiennych rynkach kontraktów terminowych inwestowanie jednosesyjne ma du¿± przewagê nad inwestowaniem pozycyjnym, poniewa¿:

* pozwala inwestorom na maksymalne wykorzystanie kapita³u, którym dysponuj± - mog± otwieraæ stosunkowo du¿e pozycje na wielu rynkach bez wnoszenia depozytów zabezpieczaj±cych, co pozwala im graæ aktywniej i osi±gaæ wiêksze zyski;
* nara¿a inwestorów na du¿o mniejsze ryzyko straty ni¿ gra pozycyjna - mog± od razu zareagowaæ na z³± wiadomo¶æ, zamykaj±c pozycjê;
* wymusza zamkniêcie pozycji na koniec sesji - inwestorzy nie prze¿ywaj± mêki niepewno¶ci i nie zastanawiaj± siê, co powinni zrobiæ nastêpnego dnia;
* wykorzystuje sygna³y i systemy inwestycyjne, które lepiej sprawdzaj± siê w krótkim okresie, dziêki czemu ³atwiej opracowaæ systemy, metody i wska¼niki inwestycyjne dzia³aj±ce w obrêbie jednej sesji ni¿ takie, które sprawdzaj± siê przy ¶rednio- lub d³ugookresowych ruchach cen;
* umo¿liwia poznanie wyniku transakcji o wiele szybciej ni¿ w wypadku inwestycji d³ugoterminowych - ma to znaczenie zw³aszcza dla inwestorów gotowych uczyæ siê na w³asnych b³êdach;
* lepiej zaspokaja indywidualne potrzeby inwestorów - s± tacy, dla których inwestowanie jednosesyjne jest o wiele ciekawsze i mniej stresuj±ce ni¿ d³ugoterminowe.

Publikacjê charakteryzuje bardzo przystêpna prezentacja omawianych zagadnieñ. Przeznaczona jest nie tylko dla profesjonalnych graczy, zaawansowanych i pocz±tkuj±cych inwestorów gie³dowych oraz pracowników instytucji inwestuj±cych na rynkach kapita³owych, ale tak¿e dla osób, które dopiero chc± rozpocz±æ inwestowanie na rynku kontraktów terminowych lub akcji.

SPIS TRE¦CI:

Wstêp
Informacje podstawowe
Zawód  inwestor jednosesyjny
Iluzja mo¿liwo¶ci weryfikacji systemów inwestycyjnych
¦rednie krocz±ce w inwestowaniu jednosesyjnym
Zastosowanie oscylatorów stochastycznych w inwestowaniu jednosesyjnym
Luki, luki i jeszcze raz luki
Wsparcie i opór: kana³ ¶redniej krocz±cej
Wykorzystanie wska¼nika si³y relatywnej Wildera w inwestowaniu jednosesyjnym
Wykorzystanie wska¼nika momentum w inwestowaniu jednosesyjnym
Wykorzystanie wska¼nika tempa zmian w inwestowaniu jednosesyjnym
Wybicie z kana³u
Tradycyjne metody analizy technicznej a inwestowanie jednosesyjne
Unikatowy oscylator do inwestowania jednosesyjnego
Skalpowanie rynków
W³a¶ciwy rodzaj zleceñ
Wp³yw sezonowo¶ci na rynki
Inwestowanie z wykorzystaniem spreadu
System nastêpuj±cych po sobie zamkniêæ
Wp³yw nastrojów panuj±cych na rynku na inwestowanie
Najwa¿niejszy czas dnia
Podsumowanie
Kwestie psychologiczne zwi±zane z inwestowaniem jednosesyjnym
Wp³yw rynków ca³odobowych na inwestycje jednosesyjne
Klucze do sukcesu w inwestowaniu jednosesyjnym
Podobne torrenty
[E-Booki + Audio] Inwestor jednosesyjny - Bernstein Jake [PL] [.pdf]
[E-Booki + Audio] Jake Bernstein - Cykle gie³dowe [PL]
[DivX - XviD] Nasz Jake - A Kid Like Jake (2018) [720p] [HDTV] [XViD] [AC3-H1] [Lektor PL]
[DivX - XviD] John Wayne Collection - Part 29/100 - Wielki Jake - Big Jake *1971* [DVDRip] [DivX] [Napisy PL]
[E-Booki + Audio] Elder - Zawód inwestor gie³dowy [PL] [.pdf]
[E-Booki + Audio] Alexander Elder - Zawód inwestor gie³dowy [PL]
[Muzyka] Dave Brubeck Quartet - Bernstein Plays Brubeck (1960) [mp3@320]
[Muzyka] Less Than Jake - GNV FLA(2008)
[XXX] Jake Steed Vs. Yum Yum
[Muzyka] Less Than Jake-GNV FLA[Retail][2008][mp3@170]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.torrenty.org:6969/announce
Kategoria:Książki - Komiksy » E-Booki + Audio
Dodane21/11/2008 09:11:20
Ostatnie Uaktualnienie13/09/2013 11:31:57
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe