Torrentów: 147441      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Arch Linux 2009.08
Kondycja:
Dodane: 27/03/2010
Rozmiar: 167.87 MB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 3
leecher(ów): 0
Pobrane: ---

Ocena: N/A

Arch Linux 2009.08 (Netinstall ISOLINUX 32bit)

Arch Linux jest dystrybucj± Linuksa stworzon± przez Judda Vineta, która stawia na ³atwo¶æ konfiguracji i u¿ytkowania oraz na mnogo¶æ dostêpnego oprogramowania, którym mo¿na w prosty sposób zarz±dzaæ. £atwo¶æ ta nie jest jednak osi±gana przez du¿± ilo¶æ graficznych konfiguratorów, a poprzez rozs±dnie rozmieszczone i konstruowane pliki konfiguracyjne, skrypty i programy. Dlatego te¿ Arch Linux, mimo swojej prostoty, mo¿e nie byæ odpowiednim systemem dla osób nie maj±cych wcze¶niej styczno¶ci z Linuksem ani dla tych, dla których u¿ywanie konsoli oraz edycja plików tekstowych w celu zmiany ustawieñ mog± sprawiaæ problemy.

Judd zosta³ zainspirowany inn± dystrybucj± Linuksa - CRUX. Arch jest oparty na systemie pakietów binarnych kompilowanych dla architektur i686 oraz x86_64 zarz±dzanych przez program Pacman. Umo¿liwia on instalacjê, aktualizacjê oraz usuwanie pakietów. Pakiety mog± byæ tak¿e budowane ze ¼róde³ przy pomocy ABS (Arch Linux Build System) - systemu podobnego do portów. Umo¿liwia on proste i szybkie budowanie pakietów i w³±czanie ich do systemu. Instalacja przebiega w trybie tekstowym a u¿ytkownik mo¿e dokonaæ konfiguracji systemu edytuj±c odpowiednie pliki.

Arch Linux zosta³ zaprojektowany jako prosty (w konstrukcji) system operacyjny dla zaawansowanych u¿ytkowników. Nie posiada ¿adnych zbêdnych ozdóbek, graficznych narzêdzi konfiguracyjnych itp. Filozofia jego konstrukcji jest w tym podobna do tej, zastosowanej w systemie CRUX, i¿ u¿ytkownik musi posiadaæ pewien poziom wiedzy, aby przygotowaæ system do dzia³ania. Poziom ten nie jest szczególnie wysoki, jednak Arch Linux nie jest najlepszym rozwi±zaniem dla absolutnie pocz±tkuj±cych u¿ytkowników.

Filozofia Arch Linuksa zawiera siê, przede wszystkim, w trzech g³ównych zasadach:
* Prostota i "lekko¶æ", czyli generalnie pod±¿anie za zasad± KISS.
* Stosowanie graficznych narzêdzi do podstawowej konfiguracji systemu jest niekorzystne dla u¿ytkownika. Osoba, poprzez u¿ytkowanie systemu poszerza swoj± wiedzê na jego temat, co sprawia ¿e takie narzêdzia s± w pewnym momencie ca³kowicie zbêdne. Zyskuje siê na tym czas, który by³by po¶wiêcony na tworzenie takich narzêdzi oraz eliminowanie problemów, wynikaj±cych z ich u¿ytkowania.
* Wk³ad u¿ytkowników jest dozwolony, a nawet po¿±dany, je¶li istnieje zgodno¶æ z filozofi± konstrukcji systemu.

Idea powstania Arch Linuksa powsta³a w marcu 2002 roku, kiedy to Judd Vinet, zirytowany brakiem sposobu na ³atw± aktualizacjê systemu, z którym przysz³o mu pracowaæ, rozpocz±³ pracê nad nowym systemem. Arch powstawa³ jednocze¶nie z menad¿erem pakietów do niego - Pacmanem. Koncepcjê budowy systemu Judd zaczerpn±³ z CRUX-a, który by³ bardzo prosty i szybki w dzia³aniu, jednak trudny w konfiguracji dla pocz±tkuj±cego u¿ytkownika. Równie¿ koncepcja dzia³ania Pacmana zosta³a zaczerpniêta z innego oprogramowania - pakietu pkgtools pochodz±cego z dystrybucji Slackware.

Odno¶nie wymowy nazwy systemu powsta³o kilka dyskusji i niejednokrotnie mo¿na spotkaæ siê z ró¿nymi u¿ytkownikami, którzy wymawiaj± s³owa Arch Linux w inny sposób. Jednak¿e twórca Archa i jednocze¶nie pomys³odawca nazwy wymawia s³owo Arch jak archer, czyli w polskim zapisie fonetycznym Arcz Linuks.

file: archlinux-2009.08-netinstall-i686-isolinux.iso
md5 checksum: ef92b274bf4445540c03df0903a9986c
Podobne torrenty
[Linux + Macintosh] Arch Linux 2009.08 (32bit)
[Linux + Macintosh] Arch Linux 2009.08 (64bit)
[Linux + Macintosh] Arch Linux 2009.08 (32bit)
[Linux + Macintosh] Arch Linux 2009.08 (32bit)
[Linux + Macintosh] Arch Linux 2009.08 (64bit)
[Linux + Macintosh] Arch Linux 2009.08 (64bit)
[Linux + Macintosh] Arch Linux 2008.08 FrOSCon 2008 Special Edition [ENG] [i686 and x86_64] [.iso]
[Muzyka] Arch Enemy - Manifesto Of Arch Enemy (2009) [mp3@170]
[Muzyka] Arch Enemy - Manifesto Of (2009) [mp3@vbr]
[E-Booki + Audio] Linux+ 04/2009 [PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.archlinux.org:6969/announce
Kategoria:Aplikacje » Linux + Macintosh
Dodane27/03/2010 07:03:44
Ostatnie Uaktualnienie22/03/2013 01:39:42
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe