Torrentów: 148431      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Call of Juarez [ENG]
Kondycja:
Dodane: 09/07/2010
Rozmiar: 1.10 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 31
leecher(ów): 8
Pobrane: 10

Ocena: N/A

Producent: Techland
Wydawca: Ubisoft
Dystrybutor: Techland
Premiera ¦wiat: 08 wrze¶nia 2006
Premiera Polska: 08 wrze¶nia 2006
Gatunek: Strzelanka / Akcja

Call of Juarez: Wiêzy Krwi to kontynuacja gry akcji stworzonej przez studio Techland. Podobnie jak w poprzedniku, mamy tutaj do czynienia z realiami Dzikiego Zachodu.

Call of Juarez: Wiêzy Krwi to kontynuacja westernowej strzelaniny z roku 2006, stworzonej przez wroc³awskie studio Techland. Podobnie jak w pierwszej ods³onie tej serii, miejscem akcji jest Dziki Zachód. W Wiêzach Krwi poznajemy m³odo¶æ braci McCall – znanego z pierwowzoru Ray’a i jego brata Thomasa. Trwa wojna secesyjna, a rodzeñstwo siedzi w okopach Georgii, walcz±c po stronie Konfederacji. Na pocz±tku ich zadaniem jest odpieranie nataræ wojsk genera³a Shermana. Priorytety braci b³yskawicznie siê zmieniaj±, poniewa¿ dowódca si³ Unii stosuje tzw. taktykê spalonej ziemi. Gdyby Sherman dotar³ do farmy Ray’a i Thomasa, oznacza³oby to zrujnowanie ich maj±tku i ¶mieræ mieszkaj±cych na niej krewnych. Konfederaci nie chc± zaprz±taæ sobie g³ów problemem McCallów, dlatego bracia musz± szukaæ rozwi±zania problemu na w³asn± rêkê. Na my¶l przychodzi tylko jeden sposób – dezercja.

W wiêkszo¶ci misji mo¿na wcieliæ siê w obu braci. Dziêki takiemu rozwi±zaniu gracz mo¿e wykonywaæ stoj±ce przed nim zadania na dwa sposoby. W zale¿no¶ci od wybranej postaci, zmienia siê styl gry, a to za spraw± ró¿nych umiejêtno¶ci Ray’a i Thomasa. Ray chêtnie wykorzystuje w walce dwa rewolwery; strzela szybko i ¶wietnie radzi sobie na krótkich dystansach. Ponadto potrafi u¿ywaæ dynamitu do eliminowania przeciwników. Thomas to cz³owiek preferuj±cy walkê na ¶redni dystans – wszelkiego rodzaju karabiny s± w jego rêkach wyj±tkowo zabójcze. Co wiêcej, mo¿e on u¿ywaæ lassa do np. wchodzenia na dachy budynków.

Rozgrywka typowa dla gier akcji zosta³a w Wiêzach Krwi mocno urozmaicona. Dostêpny jest tzw. tryb koncentracji, dziêki któremu bohaterowie mog± spowalniaæ czas i w efektowny sposób eliminowaæ napotkanych wrogów. Obecne s± równie¿ typowe dla Dzikiego Zachodu pojedynki rewolwerowców, polegaj±ce na wybraniu odpowiedniego momentu na siêgniêcie po broñ i oddanie strza³u. Na potrzeby drugiej ods³ony serii Techland opracowa³ tak¿e system ukrywania siê za przeszkodami.

Wiêzy Krwi oferuj± równie¿ tryb wieloosobowy, w którym gracze mog± wybieraæ pomiêdzy tradycyjnymi deathmatchami, gr± dru¿ynow±, a tak¿e misjami opatrzonymi konkretnymi wytycznymi, np. obrabowaniem banku. Osoby decyduj±ce siê na zabawê w Internecie mog± wybraæ jedn± z kilku klas postaci przed przyst±pieniem do w³a¶ciwej rozgrywki, natomiast za dobre wyniki w grze przewidziane s± drobne nagrody.

Na uwagê zas³ugujê równie¿ oprawa wizualna. Wykorzystuje ona moc Chrome Engine 4, autorskiego silnika firmy Techland, który umo¿liwia generowanie rozleg³ych przestrzeni, a tak¿e stosowanie ró¿nego rodzaju graficznych wodotrysków – rozmyæ obrazu, malowniczych eksplozji, efektów cz±steczkowych lub powietrza dr¿±cego pod wp³ywem wysokiej temperatury.

Minimalne wymagania:
* Windows XP (SP3)/Windows Vista (SP1)
* Intel Pentium 4 3,2 Ghz, Intel Pentium D 2,66 Ghz, AMD Athlon 64 3500+
* 1 GB RAM (XP) / 2 GB RAM (Vista)
* GeForce 6800-9800/GTX 260-280/ATI RADEON X1650 - 1950/HD 2400-4870
* 4 GB miejsca na dysku twardym

Galeria: http://www.gry-online.pl/S026.asp?ID=2147
Podobne torrenty
[Gry PC] Call of Juarez: Wiêzy Krwi - Call Of Juarez Bound In Blood
[Gry PC] Call of Juarez: Wiêzy Krwi - Call of Juarez: Bound In Blood [ENG]
[Gry PC] Call of Juarez: Wiêzy Krwi - Call Of Juarez Bound In Blood [ENG]
[Gry PC] Call of Juarez: Wiêzy Krwi - Call Of Juarez : Bound In Blood
[Gry PC] Call of Juarez
[Gry Konsole] Call of Juarez
[Gry Konsole] Call of Juarez [ENG]
[Pozostałe - Różne] Call of Juarez [Spolszczenie]
[Gry PC] Call.Of.Juarez-RELOADED
[Gry PC] Call Of Juarez [Eng/Spanish]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.openbittorrent.com/scrape
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane09/07/2010 14:07:46
Ostatnie Uaktualnienie20/03/2013 11:58:06
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe