Torrentów: 147972      Ranga: Gosc               Stwórz konto Odzyskiwanie hasła


Kategorie
Filmy
 ⇒ DivX - XviD
 ⇒ RMVB
 ⇒ DVD-R
 ⇒ TV + Seriale
 ⇒ HDTV-HD
 ⇒ VCD - SVCD
 ⇒ x 264
 ⇒  3D
Gry
 ⇒ Gry PC
 ⇒ Gry Konsole
 ⇒ xbox360
Muzyka
 ⇒ Muzyka
 ⇒ Teledyski/Koncerty
Książki - Komiksy
 ⇒ E-Booki + Audio
 ⇒ Komiksy
Inne
 ⇒ XXX
 ⇒ Dla Dzieci
 ⇒ Sport
 ⇒ Pozostałe - Różne
 ⇒ Manga - Anime
 ⇒ GSM - PDA
Aplikacje
 ⇒ Windows
 ⇒ Linux + MacintoshDetale torrenta

Sniper Elite [ENG]
Kondycja:
Dodane: 04/04/2010
Rozmiar: 4.32 GB
Uploader: Anonimowy
seed(ów): 51
leecher(ów): 23
Pobrane: 10

Ocena: N/A

Producent: Rebellion
Wydawca PL: brak danych
Gatunek: Akcja
Tryb gry: Single / Multiplayer
Premiera: wtorek, 18 pa¼dziernika 2005
Premiera PL: brak danych
Wymagania: Win 95/98/Me/XP, Pentium III 800 MHz, 128 MB RAM

Nie, nie umar³a. Wci±¿ ¿yje i ma siê dobrze. Tym samym rzucam stanowcze NIE w twarze tych wszystkich oszo³omów z konkurencyjnych serwisów, którzy wiosn± tego roku og³osili ¶mieræ projektu Sniper Elite. On istnieje. Ba, ma siê ca³kiem dobrze.

Program od blisko dwóch lat powstaje w kolebce brytyjskiej my¶li akademickiej, jakim niew±tpliwie jest Oxford. Przygotowuj± go do¶wiadczeni programi¶ci, twórcy pecetowego Aliens vs. Predator oraz Rainbow Six: Lone Wolf i Delta Force: Urban Warfare, wydanych w wersji na PSX. Produkcj± pocz±tkowo zajmowali siê go¶cie z Wanadoo, wspó³odpowiedzialni m.in. za wielki sukces strzelanki Iron Storm. Spory udzia³ w pracach nad scenariuszem mia³ Eduard Lussan, cz³owiek, który wraz z brytyjskimi oddzia³ami spêdzi³ rok w Berlinie Zachodnim w koñcu lat 80. Zebrane wówczas przez niego materia³y (go¶æ zawsze interesowa³ siê histori±) pomog³y mu przygotowaæ dokumentacjê do programu oraz daæ pocz±tek potê¿nemu zestawowi tekstur, nad którymi biedzi siê ekipa grafików. Obecnie pieczê nad gr± sprawuj± brytyjscy historycy, a dystrybucj± programu zajmie siê... nie wiadomo kto. Bój o Sniper Elite toczy bowiem kilku naprawdê potê¿nych wydawców.

Akcja programu rozpoczyna siê wiosn± 1945 roku. Losy II wojny ¶wiatowej s± ju¿ praktycznie rzecz bior±c rozstrzygniête. Warszawa jest wolna, niemieckie niedobitki kryj± siê te¿ po lasach Francji. Adolf Hitler dosta³ taki ³omot, ¿e go rodzona Ewa Braun nie rozpoznaje. Jego dawna generalska ¶wita siedzi w niewoli b±d¼ w po¶piechu pakuje walizki. Stolica Trzeciej Rzeszy powoli dostaje siê w kleszcze, po jej obu stronach stacjonuj± wojska alianckie. Sam Berlin - wci±¿ jeszcze niemiecki - penetrowany jest przez niezliczon± liczbê agentów wywiadu rosyjskiego, brytyjskiego, amerykañskiego i francuskiego. Ka¿dy pragnie uszczkn±æ co¶ dla siebie.

Gracz wciela siê w Petera Mauera, niemieckiego snajpera, który przechodzi na stronê wroga. Pewnego s³onecznego dnia daje siê skaptowaæ porucznikowi OSS (Office of Strategic Services, poprzednik CIA) i w zamian za amerykañski paszport zgadza siê wykonaæ kilkana¶cie niebezpiecznych misji. Dostaje wiêc do ³ap snajperkê, a do kieszeni pistolet, po czym wyrusza na zniszczone, nêkane nalotami uliczki Berlina. Przemierza gruzy i ruiny w poszukiwaniu ludzi, których musi zlikwidowaæ. Zdobywa te¿ tajne dokumenty i bierze udzia³ w strzelaninach z przewa¿aj±cymi si³ami wroga, poszukuj±c informacji o przygotowywanej przez Niemców bombie atomowej. Wiêkszo¶æ jego akcji wymierzona jest tym samym w radziecki SMERSH (Smert Shpionom, czyli ¦mieræ Szpiegom) i bazuje na prawdziwych wydarzeniach. Zdaniem historyków wydarzenia wiosny 1945 roku stanowi³y pierwszy, jeszcze bardzo skromny epizod s³ynnej Zimnej Wojny.

Gra Sniper Elite, podobnie jak wspomniany ju¿ wcze¶niej Iron Storm, ³±czy w sobie najlepsze cechy strzelanin FPP i wojennych skradanek TPP. Jej g³ówn± zalet± ma byæ realizm, tj. bardzo wierne odtworzenie wygl±du i atmosfery oblê¿onego Berlina, dok³adne odwzorowanie broni i taktyk stosowanych przez oddzia³y niemieckie, a tak¿e podarowanie graj±cemu sporej swobody dzia³ania. Wiêkszo¶æ misji da siê wykonaæ na kilka ró¿nych sposobów. Oczywi¶cie równie¿ i balistyka zaskakiwaæ bêdzie in plus - postrza³ w g³owê od razu powali przeciwnika, podczas gdy uderzenie w rêkê czy nogê jedynie utrudni mu dzia³ania (b±d¼ zniechêci do podejmowania jakichkolwiek). Mo¿e zdarzyæ siê te¿, ¿e ranny ¿o³nierz padnie na ziemiê i bêdzie udawa³ trupa, dopóki gracz siê do niego nie zbli¿y. Warto te¿ wspomnieæ, ¿e gracz zobaczy w programie kilka ró¿nych strzelb i karabinów, a tak¿e granaty, bomby, miotacze p³omieni i panzerfausta. Niekiedy jednak bêdzie musia³ siê zakra¶æ na ty³y wroga i wykonaæ zadanie bez oddawania jednego choæby strza³u. Autorzy gry zapowiadaj±, ¿e znaczenie bêdzie mia³ równie¿ wiatr, grawitacja, a nawet têtno g³ównego bohatera!
Podobne torrenty
[Gry PC] Sniper Elite V2 [PL]
[Gry Konsole] Sniper Elite PS2
[Gry Konsole] Sniper Elite [ENG]
[Gry Konsole] Sniper Elite [NTSC] [ENG]
[Gry PC] Sniper Elite: Berlin 1945 [ENG]
[Gry PC] Sniper Elite Full DVD + Crack [ENG
[Gry PC] Sniper Elite: Berlin 1945 [ENG]
[Gry PC] Sniper Elite: Berlin 1945
[Gry PC] Sniper Elite Berlin 1945 [ENG]
[Gry PC] Sniper Elite Berlin 1945 [PL]
Szczegóły torrenta
Trackerhttp://tracker.openbittorrent.com:80/announce
Kategoria:Gry » Gry PC
Dodane04/04/2010 09:04:28
Ostatnie Uaktualnienie06/03/2013 07:35:46
NIKT JESZCZE NIE DODAŁ KOMENTARZA

DODAJ KOMENTARZ
Więcej EmoticonWstecz

Żaden z opisanych na stronie plików nie jest przetrzymywany na serwerze. Administrator strony immortaltorrent.pl nie może ponieść konsekwencji prawnych za to co użytkownicy zamieszczają lub piszą na stronie.
Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzeganie tych zasad.
Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją zasad.

2019 © immortaltorrent.pl


Najlepsze strony Torrentowe